Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

05/01/2022
08:03:00
207

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

 

Thị Ba Đồn trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, hội phía Bắc tỉnh Quảng Bình, được thành lập theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 12 năm 2013 trên sở chia tách địa giới hành chính huyện Quảng Trạch, với tổng diện tích 163,188 km2. Toàn thị 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 06 phường 10 .

A. Thông tin chung

Địa chỉ quan: 118 Hùng Vương, Khu phố 5, thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0523.512886

B. Thông tin chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồ cấu tổ chức bộ máy

1. Chức năng

Phòng Giáo dục Đào tạo quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị (TX) Ba Đồn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân TX quản nhà nước về giáo dụcđịa phương theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân TX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TX. Phòng Giáo dục Đào tạo cách pháp nhân, con dấu tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công tác của Ủy ban nhân dân TX, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ các quy định khác của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

2. Nhiệm vụ quyền hạn

Phòng Giáo dục Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật liên quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sở trên địa bàn sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

2. Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan thực hiện chức năng quản nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

3. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, nhân viên trong các sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

4. Quản các hoạt động dạy học giáo dục trong nhà trường ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục thuộc phạm vi quản vào sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản với Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Giáo dục Đào tạo theo quy định.

 

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522