Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

THỊ XÃ BA ĐỒN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON

06/01/2022
12:25:00
636

THỊ XÃ BA ĐỒN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON

Thực hiện Công văn số 123/PGD ĐT-GDMN ngày 09/10/2020 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021; Công văn số 3283/SGD ĐT-GDMN ngày 21/12/2020 của Sở GD&ĐT  về tập huấnbồi dưỡng chuyên môn, CBQL giáo viên Mầm non năm học 2020-2021, sáng ngày 19/01/2021 Phòng GD&ĐT thị Ba Đồn tổ chức tập huấn chuyên môn CBQL giáo viên Mầm non năm học 2020-2021 với nội dung:

1. Tập huấn về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ, giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ lồng ghéo với phát triển vận động cho trẻ trong chương trình GDMN.

2. Phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2020 NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển GDMN; Thông số 13/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn sở vật chất các trường MN, TH, THCS, THPT trường THPT nhiều cấp học.

Cuộc tập huấn diễn ra trong 02 ngày  (19/01/2021-20/01/2021) cho hơn 100 CBQL, TTCM các sở mầm non trong thị .

Sau đây một số hình ảnh về tập huấn